لیست اخبار / دومین نشست مجازی کارگروه C1.44


دومین نشست مجازی کارگروه C1.44

1399/11/19

دومین نشست مجازی کارگروه C1.44 به شکل وب‎ کنفرانس در تاریخ سیزدهم مه 2020 (بیست و چهارم اردیبهشت 1399) برگزار شد.

خانم مهندس رنجبر و آقای مهندس برهمندپور از ایران (پژوهشگاه نيرو) در این نشست حضور يافتند. در این نشست گزارش بخش‌‎های مختلف فعالیت‎‌ها ارائه شد. ارائه نتایج حاصل از اجرای اولیه نرم‌‎افزار Plexos از مهمترین بخش‌‎های این نشست تخصصی بود. در پایان، برنامه‎‌ریزی برای ادامه مطالعات ذکر گردید و مقرر شد برای تعیین تاریخ نشست بعدی با رایزنی اعضای کارگروه، مناسبترین زمان انتخاب شود.