لیست اخبار / حضور کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران در نشست تخصصي خطوط انتقال AORC ژاپن


حضور کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران در نشست تخصصي خطوط انتقال AORC ژاپن

1399/12/04

نشست تخصصي خطوط انتقال سيگره منطقه اي AORC در تاريخ 9 نوامبر 2020 بصورت مجازي برگزار گرديد. ضمن حضور فعال متخصصين از ايران در نشست مذکور، از سمت کميته مطالعاتي خطوط انتقال سيگره ايران آقاي مهندس سيروس اقليمي به عنوان نماينده/عضو اصلي کميته و سخنران کليدي نشست حضور داشتند.

موضوع سخنراني : کريپ هادي ها (A short review on creep) و محورهاي اصلي سخنراني به شرح زير مي​ باشند:

  • کلیات پدیده کریپ
  • کریپ در هادی های بدون روکش در خطوط انتقال هوایی
  • مروری بر مباحث فني مانند محاسبه کریپ هادی ها، مرور مراجع، مقالات و استانداردهای مختلف.
  • نتیجه گیری و ارائه پيشنهادات براي تشکيل کارگروه جديد در اين زمينه بخصوص تمرکز بر هادي هاي پرظرفيت.
  • پرسش و پاسخ