لیست اخبار / بیست و چهارمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران


بیست و چهارمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران

1398/10/14

بیست و چهارمين نشست کميته مطالعاتي توسعه سيستم و اقتصاد سيگره ايران در تاريخ 98/10/01 در محل دبيرخانه سيگره ايران - شرکت موننکو ايران، با حضور اعضاي اصلي و رئیس کمیته تشکيل گرديد.

در این نشست، گزارشی از نشست تخصصی و همچنین پانل‎ های تخصصی برگزار شده کمیته در سی و چهارمین کنفرانس بین‎ المللی برق ارائه گردید. در ادامه گزارش نشست تخصصی کارگروه C1.35 تحت عنوان «بررسی انواع اتصال الکتریکی سنکرون یا آسنکرون شبکه برق ایران با کشورهای همسایه، مطالعه موردی – اتصال ایران و عراق» ارائه شد.