تاریخچه


کمیته ملی مطالعات انرژی الکتریکی ایران (سیگره ایران) به عنوان نماینده شورای جهانی سیستم‌های فشار‌قوی (سیگره) در ایران می‌باشد که فعالیت خود را جهت حضور در انجمن سیگره از سال 1368 آغاز نمود.
در ابتدا شرکت مشانیر مسئولیت امور مربوط به دبیرخانه سیگره ایران را به عهده گرفت و سپس در سال 1395، دبیرخانه سیگره ایران به دستور آقای مهندس فلاحتیان، معاون سابق وزیر‌نیرو و رئیس سابق سیگره ایران از شرکت مشانیر به شرکت موننکو ایران تغییر یافت.