کمیته مطالعاتی C6 : سیستم‌های توزیع و تولید پراکنده


ماموريت:

تسهیل و ترویج پیشرفت علم مهندسی و تبادل بین​‌المللی اطلاعات و دانش در زمینه سيستم‌هاي توزيع و توليد پراکنده و همچنین افزودن ارزش به این اطلاعات و دانش از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم و ارائه پیشنهادات

 زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی سيستم‌هاي توزيع و توليد پراکنده:

  • ارزيابي تأثیرات فنی و الزامات توليد پراکنده بر ساختار و عملکرد سيستم​‌هاي انتقال و توزيع در کوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت
  • ايجاد يکپارچگي و برقراري ارتباط بين منابع انرژي توليد پراکنده
  • تاثير استفاده از منابع انرژي توليد پراکنده در عملکرد و برنامه‌​ريزي سيستم​‌هاي توزيع (ميکروگريدها و شبکه​‌هاي فعال توزيع)
  • مديريت تقاضا و ايجاد يکپارچگي در مشتريان بالقوه
  • برق‌​رساني به روستاها

  رئيس کميته:

دکتر محمودرضا حقي‌فام (شرکت توانير)

tozi@tavanir.org.ir

 دبير کميته:

علي شاه‌ميرزايي (شرکت موننکو ايران)

shahmirzaye.ali@monencogroup.com

اعضاء

گروه​‌هاي کاري 

گزارش سالانه

برنامه سالانه