کمیته مطالعاتی B5 : حفاظت و اتوماسيون


ماموريت:

تسهیل و ترویج پیشرفت علم مهندسی و تبادل بین​‌المللی اطلاعات و دانش در زمینه حفاظت و اتوماسيون و همچنین افزودن ارزش به این اطلاعات و دانش از طریق تجزیه و تحلیل عملکرد سیستم و ارائه پیشنهادات

 زمینه فعالیت کمیته مطالعاتی حفاظت و اتوماسيون:

اصول، طراحی، کاربرد و مدیریت حفاظت از سیستم قدرت، کنترل پست، اتوماسیون، نظارت و ثبت – شامل ارتباطات داخلی و خارجی، سیستم​‌های اندازه‌​گیری پست​‌ها و برقراري ارتباط جهت کنترل از راه دور و نظارت

 رئيس کميته:

دکتر عسگريان ابيانه ( دانشگاه صنعتي اميرکبير)

askarian@aut.ac.ir

 دبير کميته:

داوود حسني‌فر (شرکت موننکو ايران)

Hasanifar.Davod@monencogroup.com

اعضاء

دکتر عسگريان ابيانه

دانشگاه صنعتي امير کبير

askarian@aut.ac.ir

مهندس داود حسني فر

شرکت موننکو ايران

Hasanifar.Davod@monencogroup.com

دکتر تورج امرائي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

amraee@kntu.ac.ir

دکتر حيدر صامت

دانشگاه شيراز

samet@shirazu.ac.ir

دکتر سيدمحمد شهرتاش

دانشگاه علم و صنعت ايران

shahrtash@iust.ac.ir

دکتر جواد ساده

دانشگاه فردوسي مشهد

sadeh@um.ac.ir

دکتر امير حسيني

دانشگاه گلپايگان

hosseini.amir@gut.ac.ir

دکتر محمد اسماعيل همداني گلشن

دانشگاه صنعتي اصفهان

hgolshan@cc.iut.ac.ir

دکتر سيدبابک مظفري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات

mozafari@srbiau.ac.ir

دکتر احسان حاجي پور

دانشگاه صنعتي شريف - دانشکده فني

e_hajipour@sharif.ir

مهندس محمد آقامولايي

شرکت ملي صنايع مس ايران

Aghamolaei@gmail.com

دکتر مهدي طالشيان جلودار

شرکت سهامي خدمات مهندسي برق مشانير

m.taleshian@moshanir.com

مهندس خدامي

شرکت مهندسي تعميرات انتقال نيروي تهران متانير

khodami@metanir.net

گروه​‌هاي کاري 

گزارش سالانه

برنامه سالانه