کمیته اجراییهمايون حائري
رئیس سیگره ایران


علیرضا شیرانی
رئیس کمیته اجرایی سیگره ایران


دکتر محسن پوررفیع‌عربانی
دبیر سیگره ایران


نسیم نعمت‌الهی
مدير داخلي دبیرخانه سیگره ایران